โรงเรียนบ้านหนองผือ
 “ เรียนดี  กีฬาเด่น   เป็นประชาธิปไตย ใฝ่คุณธรรม ”
WELCOME TO
โรงเรียนหนองผือ จังหวัด อุบลราชธานี
bannongphue School

        โรงเรียนบ้านหนองผือ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลขามป้องที่11 สังกัดตำบลบ้านขามป้อม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 เป็นโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอจัดตั้งอาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2482 ปี พ.ศ.2484 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากประชาบาลขามป้อมที่ 11 เป็นโรงเรียนบ้านหนองผือ
นายปรินทร์วัฒน์ บุญนิรันดร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


    โรงเรียนบ้านหนองผือ เป็นโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบการจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
 

งานวิชาการ วัดประเมินผลออนไลน์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองผือ เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล  ตำบลขามป้อมที่ 11 (วัดบ้านหนองผือ) สังกัดตำบลขามป้อม  ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 เป็นโรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอจัดตั้ง อาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2482 มีนายหวาง  จันทอกเป็นครูใหญ่  

ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 

มีนักเรียนจากหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้
บ้านหนองผือ หมู่ที่1 ตำบลหนองผือ
บ้านแก้งหลักด่าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ
บ้านพนมดี หมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองผือ
บ้านใหม่เมืองทอง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองผือ
บ้านป่งคอม ตำบลหนองสิม
บ้านป่าข่า ตำบลหนองสิม
บ้านนิคม ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
เป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในตำบลหนองผือ คือบ้านหนองผือบ้านแก้งหลักด่าน บ้านพนมดี บ้านหนองหว้า บ้านใหม่เมืองทองและมีนักเรียนตำบลใกล้เคียงคือ บ้านป่าข่า ตำบลหนองสิมและบ้านนิคม ตำบลคำโพนอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรมเด่นของโรงเรียนบ้านหนองผือ


โรงเรียนบ้านหนองผือ
หมู่ที่ 12 ถนนหนองผือ – กุดข้าวปุ้น เทศบาลตำบลหนองผือ 
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
โทรศัพท์ 045214076โทรสาร 045214040
e-mail bannongphu.ubon 2@gmail.com

Buffer
Facebook
Google
LinkedIn
Tumblr
Twitter