กิจกรรมวันครู

วันครู
       ปรับปรุงเมื่อ: 2019-05-28


โรงเรียนบ้านหนองผือ
หมู่ที่ 12 ถนนหนองผือ – กุดข้าวปุ้น เทศบาลตำบลหนองผือ 
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
โทรศัพท์ 045214076โทรสาร 045214040 e-mail bannongphu.ubon 2@gmail.com

Buffer
Facebook
Google
LinkedIn
Tumblr
Twitter