ผู้บริหาร

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านหนองผือ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/04/2011
ปรับปรุง 30/10/2014
สถิติผู้เข้าชม 413391
Page Views 523232
ลิ้งค์น่าสนใจ


บทความ/เรื่องสั้น
การจัดการความรู้
นวัตกรรม-best practice
BEST PRACTICE
เรียงถ้อยร้อยคำ/บทกวี
ผลงานการประพันธ์
ประวัติโรงเรียน
บ้านเล็กในป่าใหญ่
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชหนองผือ

   ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนบ้านหนองผือ

๑. จัดระบบโรงเรียน

ให้น่าอยู่ น่าเรียน

๒. จัดระบบงานครู

 บทบาท หน้าที่ เต็มที่ เต็มเวลา

๓. จัดระบบการเรียนการสอน

 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. จัดระบบกิจกรรม

พัฒนาคุณธรรมด้วยดนตรี กีฬาพื้นบ้าน

เพลง คุณธรรมหนองผือ

จังหวะ บีกิน

พวกเราโรงเรียนบ้านหนองผือ 

เรายึดถิอปฏิบัติคุณธรรม

แปดประการพื้นฐานมาน้อมนำ            

เกิดสุขล้ำกำลังใจใฝ่ทำดี

ซื่อสัตย์กตัญญูต้องรู้ก่อน

อย่าแง่งอนต้องสุภาพและสามัคคี

ต้องมีน้ำใจวินัยเน้นเป็นศักดิ์ศรี

เพิ่มคุณค่าให้ชีวีมิเสื่อมคลาย

พวกเราโรงเรียนบ้านหนองผือ

ความสะอาดต้องเลื่องลือมิสูญหาย

ประหยัดช่วยด้วยพอเพียงหล่อเลี้ยงกาย

คือเป้าหมายปฏิบัติธรรมแปดประการ

 

ประพันธ์โดย ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

เว็บไซต์น่าสนใจ

ความเคลื่อนไหวการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

บทความ/นวัตกรรม/วิจัย

www.krupai.net

เรื่องเล่าจากโรงเรียนเล็ก

ดนตรี..เพื่อคุณธรรมนำความรู้

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โครงงานแก๊สชีวภาพ
จากมูลสัตว์และเศษอาหาร

เส้นทางOBEC AWARDS ของร.ร.บ้านหนองผือ

สพฐ.ประกาศผลรางวัลOBEC AWARDS อย่างเป็นทางการเมื่อ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๕

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
บรรยากาศห้องเรียนชั้น ป.๓ - ๔

นโยบาย 4 A

โรงเรียนบ้านหนองผือ

A1  Awareness

ตระหนัก

A2  Attempt

พยายาม

A3  Achievement

สำเร็จ

A4  Accredited  System

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์สำคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนบ้านหนองผือ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ร่วมด้วยช่วยกันริเริ่ม
เพิ่มทักษะด้านภาษา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ครูมีขวัญกำลังใจ
ระเบียบวินัยชัดเจน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (สมศ)
ความเพียรเป็นสมบัติของนักสู้
ความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์
ความฉลาดเป็นสมบัติของนักคิด
ความเป็นระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของคนดี

ผลงานศิษย์เก่า

ด.ช.สุริยา สุขรื่น(รุ่ง) นักเรียนชั้น ม.๑
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
อดีตประธานนักเรียนร.ร.บ้านหนองผือ
ชนะเลิศขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชนะเลิศเขียนเรียงความและเขียนเรื่องจากภาพ
ด.ช.ชลันธร บัวศรี นักเรียนชั้น ม.๑
ชนะเลิศการเล่านิทาน
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 
หากเราเชื่อมั่น
ในคุณค่าของตัวเอง
เราก็จะเป็นดอกไม้
ที่งดงามที่สุดได้
แม้ไม่ต้องมีแจกัน
(พุทธทาส)

"การจัดการศึกษา

เพื่อคุุณภาพของศิษย์

จึงเป็นการศึกษา

เพื่อให้ศิษย์รู้จัก

กระบวนการเรียนรู้

ที่มิใช่เพียงอยู่ใน

ห้องเรียน แต่ต้องสอน

ให้ศิษย์ได้รู้จัก

แสวงหาความรู้

จากโลกกว้าง"

คุณภาพ
เกิดจากความเข้าใจ...เข้าถึง..แล้วจึงพัฒนา (ทัศนคติ)
คุณภาพ
เริ่มที่ปัจเจก..คุณภาพปัจเจกชนสร้างชุมชนคุณภาพ(การมีส่วนร่วม)
คุณภาพ
เป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน (ความรับผิดชอบต่อสังคม)
คุณภาพ
ชีวิต...ต้องอุทิศและทุ่มเท
ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
เดินทางไปรับรางวัล
Obec Awards
และทัศนศึกษา จ.ชลบุรี
เมื่อ 13-14 ก.ย.2555
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านหนองผือ
ได้ปรับปรุงระบบบูรณาการ
การสอนแบบคละชั้นเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้ และ ICT
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
ศิลปินน้อย
ด.ญ.ศศิชา แช่มโสภา นักเรียนชั้น ป.๔
กับผลงานศิลปะที่เธอภาคภูมิใจ
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/482588
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/451803

ข่าวด่วน..ชวนคิด

โรงเรียนบ้านหนองผือ
ไม่มีทางยุบเลิกหรือยุบรวม
หรือไม่ไปเรียนรวมที่อื่นใดทั้งนั้น
ถ้า ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ยังอยู่
เพราะเรามีแผนบุรณาการแหล่งเรียนรู้
สู่การเรียนการสอนทุกสาระวิชาที่ชัดเจนสอนได้จริง

แปลงผักปลอดสารพิษ

ในแปลงนาของโรงเรียนบ้านหนองผือ

ฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

ควบคุมการดำเนินงาน

โดย ครูนิรุต ดวงสูงเนิน

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

ที่บ้านหนองผือ

ครบวงจร..ปฏิบัติจัดการ

ดูแลบำรุงรักษาผลผลิต

และจำหน่ายสู่ชุมชน

โรงเรียนบ้านหนองผือ ขอขอบคุณ
มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา
สนับสนุนทุนการศึกษาในการดำเนินงาน
โครงการเรียนรู้สร้างสรรค์ในบ้านพอเพียง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
(พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๕๖)
คณะศึกษาศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
วิจัยการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.กจ.๔
โดยใช้ร.ร.บ้านหนองผือ
เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ศิลปะสร้างสรรค์ ..ที่บ้านหนองผือ

ประชุมผู้ปกครอง

รายงานผลการจัดการศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โอเน็ตกับการบริหารจัดการ

ในโรงเรียนขนาดเล็ก

กรณีศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองผือ

ทัศนศึกษา..เรียนรู้อย่างไม่ประมาท

 

สมดุลงาน สมดุลชีวิต

http://www.gotoknow.org/posts/532800

อย่าประมาทกับชีวิต..ข้อคิดจากแม่

http://www.gotoknow.org/posts/532871

ภาษาอังกฤษ..ง่ายนิดเดียว

http://www.gotoknow.org/posts/533164

เริ่มต้นเรียนรู้..เมื่ออายุ ๕๐

http://www.gotoknow.org/posts/533403

http://www.gotoknow.org/posts/533786

ศรีสวัสดิ์..ดินแดนแห่งความหลัง

http://www.gotoknow.org/posts/537091

ณ วันนี้ ที่ "โรงเรียนบ้านหนองผือ"

http://www.gotoknow.org/posts/537046

ไม่มีโอกาสได้เป็นนางสาว

โฉมหน้านักเรียน

คนที่ ๖๑

ของโรงเรียนบ้านหนองผือ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิจัย ..ไม่ยากถ้าตั้งใจ
รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กรณีโรงเรียนบ้านหนองผือ
ต้นไม้ที่บ้าน ไปช่วยราชการที่โรงเรียน
เรียนรู้สำราญ โครงงานสำเร็จ
ครูเอาจริงล่ะนะ
คิดว่าเข้าท่า...ก็เลยทำ
ก้าวสู่ความสดใส..ไร่นาสวนผสม
ลงเรือน้อยลอยวน ในสายชลห้วยหนองผือ
ชุดวงดุริยางค์หนองผือ๒๕๕๖
กิจกรรมเกี่ยวข้าวนาหนองผือ ๒๕๕๖

http://www.gotoknow.org/posts/560458

ขอบคุณจิตอาสา..จนกว่าจะพบกันใหม่

http://www.gotoknow.org/posts/560596

พอเพียงทำได้แล้ว..แจ๋วแบบจิ๋วๆ

http://www.gotoknow.org/posts/560113

พอเพียง..คือ พอดี

http://www.gotoknow.org/posts/559608

เสาร์-อาทิตย์...วันพิเศษของชีวิตครูบ้านนอก

http://www.gotoknow.org/posts/560866

ทำหน้าที่...เพื่อหน้าที่

ขอเชิญรับฟังรายการ
เพลงลูกทุ่งเที่ยงวันเสาร์หรรษา
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา
FM97.25 อ.เลาขวัญ
ทุกวันเสาร์12.00-14.00น.
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ด.ช.ภราดร อินทร์รจนา
นักเรียนชั้น ป.๖
ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงงาน(ผลงานนักเรียน)

NT ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปรัชญาการบริหารโรงเรียนบ้านหนองผือ..เมื่อจะทำงาน..อย่าหยิบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง..จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลน จงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์...พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนบ้านหนองผือ ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. โรงเรียนขนาดเล็กยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ระดับประเทศ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองผือ....ร่วมด้วยช่วยกันริเริ่ม เพิ่มทักษะด้านภาษา เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ คณะครูมีขวัญกำลังใจ ระเบียบวินัยชัดเจน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (สมศ) ...เราจะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองผือ ให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นโรงเรียนดีประจำหมู่บ้าน..ให้จงได้ ....กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียนบ้านหนองผือ สังกัด สพป.กจ.๔ ให้เป็น "สถานศึกษาพอเพียง" ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕... แนะนำFacebook : ชยันต์ เพชรศรีจันทร์ แนะนำFacebook : โรงเรียนบ้านหนองผือ แนะนำเรื่องเล่าเร้าพลัง และบทความการศึกษา ที่ www.Gotoknow.org/blog/chayanto โรงเรียนบ้านหนองผือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียน ๖๙ คน จำนวน ครู(รวมผู้บริหาร) ๕ คน พนักงานราชการ ๑ คน เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และภาคเรียนที่ ๒ เปิดเรียนวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองผือ....สำนึกดีตามวิถีไทย....เอกลักษณ์..เศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
เป็นไปได้ไหม..ที่โรงเรียนเล็ก ๆ จะเติบโตขึ้นได้ ? (286/1) 20 พ.ค. 56
ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ (1990/0) 09 ก.ย. 55
กิจกรรมท่องเที่ยวสลักพระ ณ สะด่อง ช้างป่าร้องขอความเป็นธรรม..โรงเรียนนี้ไปหรือยีงจ๊ะ (4409/0) 17 มิ.ย. 55
คุณคิดว่าร.ร.บ้านหนองผือ น่าเรียนรู้ไหม (2497/3) 04 มิ.ย. 54
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือ รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. โรงเรียนขนาดเล็กชนะเลิศยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ(Obec Awards) จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี

คณะกรรมการจากมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ  จาก สพฐ. เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองผือ และประเมินผลงานของนายชยันต์ เพชรศรีจันทร์ / ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนพระพุทธบาท จากจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.กจ.๔ ได้รับงบประมาณจัดสร้างถนนลาดยางในโรงเรียน จากสำนักงานเทศบาลตำบลเลาขวัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖... ต้อนรับภาคเรียนที่ ๒/ ปีการศึกษา ๒๕๕๖และเตรียมพร้อมรับการประเมิน สมศ.รอบ ๓

นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ ทำการแสดงด้านหน้าเวที งานวันพ่อแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลเลาขวัญ เมื่อ  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีครูอรทัย ทองเนียม ควบคุมการแสดง

บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลเลาขวัญ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

ข้อคิดคำคม

นักศึกษา ม.ราชภัฎนครปฐม วิชาเอกสังคมศึกษา จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาห้องสมุดและจัดฐานการเรียนรู้ให้นักเรียน เมื่อ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

นักศึกษาป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ศึกษาดูงานและปฏิบัติกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ ขอขอบพระคุณ คุณยายธีและคุณป้าวิ..แห่งบ้านสิงห์บุรี ที่กรุณามอบเครื่องสีข้าวโบราณ ให้นักเรียนเรียนรู้การสีข้าวเปลือกจากผลผลิตโครงการทำนาข้าวขาวมะลิของโรงเรียน นำสู่โครงการอาหารกลางวัน

นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองผือ เป็นวิทยากรในงานเสวนา เครือข่ายขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กที่ ร.ร.บ้านเขานางฯ เมื่อ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านหนองผือ ให้การต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานของเครือข่ายขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน เมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗
ผู้ปกครองเข้าร่วมงานบัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศและชมนิทรรศการทางวิชาการผลงานนักเรียน เมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านหนองผือ ประชุมผู้ปกครองแจ้งนโยบายและกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

หลักการสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองผือ

เริ่มใหม่ได้..ถ้าหัวใจไม่ยอมแพ้
ชยันโต โมเดล
(CHAYANTO MODEL)
.............
ธุรการ one stop service
ผลสัมฤทธิ์เริ่มที่ชั้นอนุบาล
พัฒนางานประกันคุณภาพภายในแบบบูรณาการ
ประสานเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวใจ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

...เป้าหมายมีไว้พุ่งชน...

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ทีมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ บ้านหนองผือ ปี ๒๕๕๗

นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองผือ รับมอบเกียรติบัตรเป็นที่ระลึก หลังจากปฏิบัติงาน กต.ปน.เป็นเวลา ๔ ปี

คณะผู้ประเมินจาก สพป.กจ.๔ นิเทศติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
คณะจากกระทรวงวิทย์ฯ ปันน้ำใจให้นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผือ พร้อมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

งานวันแม่แห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านหนองผือ ประจำปี ๒๕๕๗

ทีมนักเรียนชั้น ป.๖ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาในการประกวดโครงงานอนุรักษ์ดิน ของคูโบต้าสมาร์ทคิดส์ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
    พฤศจิกายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
ปฏิทินกิจกรรม
01 ต.ค. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
03 ต.ค. 57
ประชุมครูเตรียมการปิดภาคเรียนที่ ๑
06 ต.ค. 57
ร่วมงานศิลปหัตถกรรมของกลุ่มโรงเรียนเลาขวัญ
09 ต.ค. 57
เลี้ยงต้อนรับครูธุูรการ
10 ต.ค. 57
เปิดเรียนวันสุดท้าย
11 ต.ค. 57 ถึง 13 ต.ค. 57
ครูบังอร ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร
14 ต.ค. 57 ถึง 16 ต.ค. 57
ครูดาว ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร
17 ต.ค. 57 ถึง 19 ต.ค. 57
ครูอรทัย ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร
20 ต.ค. 57 ถึง 22 ต.ค. 57
ครูวัชชรี ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร
23 ต.ค. 57 ถึง 25 ต.ค. 57
ครูนิรุต ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร
29 ต.ค. 57 ถึง 30 ต.ค. 57
ครู อบรมหน้าที่พลเมืองกับประวัติศาสตร์
31 ต.ค. 57
ผู้ปกครองร่วมพัฒนาโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

รางวัลการสอนระดับปฐมวัย

ของ ครูอรทัย ทองเนียม

ภายใต้ชื่อผลงานและกิจกรรม

หนังสือสร้างนิสัย กล่อมเกลาจิตใจก่อนนอน

รางวัลเหรียญทอง จาก สพป.กจ.๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์

เรื่องเล่าจาก

โรงเรียนเล็ก

บทความ/เรื่องสั้น

คุณย่านาง

เขียนโดย

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์

หลักการ/ทฤษฎี

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์

ของฝาก

จากบ้านพอเพียง

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่มเลาขวัญ                                                                                                       ประสบความสำเร็จ จากการประเมินของ                                                 สพป.กจ.๔

ร.ร.ต้นแบบการเรียนการสอนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ชนะเลิศ โครงการรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
รางวัล เหรียญทอง โครงการส้วมสุขสันต์
ชนะเลิศ เปตองชาย ๑๒ ปี กีฬาอำเภอเลาขวัญ

ติดต่อโรงเรียนบ้านหนองผือ

โรงเรียนต้นแบบ

การสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของ สพป.กจ. ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โทร.๐๘๑ ๘๙๙๕๔๘๙   ๐๘๑๗๖๓๔๐๔๑

chayun.dindum@gmail.com

โรงเรียนบ้านหนองผือ ส่งการแสดงพื้นบ้าน(พวงมาลัย)แสดงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ภาคกลาง-ตะวันออก เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ จ.กาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านหนองผือ สร้างกันสาดหน้าอาคารเรียน เพื่อให้อาคารกว้างขวาง ร่มรื่น และสวยงาม

นักเรียนร.ร.บ้านหนองผือ ออกกำลังกายตอนเช้าด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยและกายบริหารประกอบเพลง

โรงเรียนบ้านหนองผือ ดัดแปลงถังน้ำฝน

ให้เป็นห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์การเกษตร

สภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านหนองผือในปัจจุบัน

Best Practices ที่หนองผือ

              หนังสือเล่มเล็ก
     เศษกระดาษอาจสร้างให้มีค่า
เอาภาพมาจัดเล่นเป็นหนังสือ
เฝ้าประดิษฐ์คิดอ่านงานฝีมือ
ค่อยฝึกปรือฝึกนิสัยในใจหนู
เรียงลำดับจับคำนำอักษร
มาผูกกลอนผูกความให้งามหรู                                                                                                    เป็นนิทานขันขำย้ำความรู้
เด็กได้ดูเด็กได้เขียนเวียนอ่านไป
งานหนังสือคือแสงสุรีย์จรัส
ส่องประภัสสร์อาบชีวิตศิษย์สดใส
กิจกุศลครูสร้างความเข้าใจ
ครูทั้งหลายใจดี..มีฝีมือ
                   ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
    

โรงเรียนบ้านหนองผือ

ขอขอบคุณเทศบาลตำบลเลาขวัญ

นำโดยนายสุพจน์ บุญมาก นายกเทศมนตรี

รองนายกฯ ทีม สท.และคณะบริหาร

ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่/พนักงานทุกคน

ที่ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนงานการศึกษา

ของโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

ทั้งในด้านงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียน

งบประมาณอาหารเสริม(นม)

การซ่อมบำรุงหอกระจายข่าว

การซ่อมแซมถนนในโรงเรียน

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนความสามารถของนักเรียน

การสนับสนุนด้านยานพาหนะ (รถตู้)

และอนุมัติโครงการถนนลาดยางในโรงเรียน

ต้อนรับนักวิชาการ สพฐ.

นิเทศติดตามโครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัย

 ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ

ศน.ถวิล หวังกุ่ม ศน.สพป.กจ.๔ นำคณะ

นักวิชาการสพฐ.นิเทศและตรวจเยี่ยม

การเรียนการสอนของครูทุกชั้น

โดยใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้

ที่โรงเรียนบ้านหนองผือ

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

แม่ลูกปลูกมะนาว

๘๐ พรรษามหาราชินี

งานวันแม่แห่งชาติ

ที่บ้านหนองผือ

แม่ลูกปลูกมะนาวคนละ ๑ ต้น

พี่สอนน้อง..กับการบริหารจัดการความรู้

ในโรงเรียนขนาดเล็ก

สองคน..สองคม..ที่ผมภูมิใจ

ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ

(เรื่องเล่า..เร้าพลัง)

www.KotoKnow.org/blogs/chayanto/

ชั้น ป.๕ - ๖
ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยี่เพื่อการเรียน
การสอนแบบคละชั้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
คุณครูอรทัย ทองเนียม
พนักงานราชการ ร.ร.บ้านหนองผือ
รับรางวัลรูปแบบการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ(ปฐมวัย)Best Practice
เมื่อ 25 กันยายน 2555 ณ สพป.กจ.4
คณะครูอนุบาล กลุ่มโรงเรียนเลาขวัญ
ถ่ายภาพรวมกันในวันรับรางวัล
อันทรงคุณค่าระดับปฐมวัย (Best practice)
เยี่ยมเยือน
ดร.ขจิต ฝอยทอง และคณะนิสิต
ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
กลับจากกิจกรรมค่ายอาสาที่
โรงเรียนบ้านหนองหวาย บ่อพลอย
แวะเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองผือ
พร้อมมอบเชื้อเห็ดและเมล็ดพันธุ์พืช
 
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506696
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/507262

เชิญชวน

อ่านบันทึก/บทความ

เรื่องเล่าจากโรงเรียนเล็ก

เรื่องเล่าเร้าพลัง/ถอดบทเรียน

การจัดการความรู้ในโรงเรียน(KM)

http://www.gotoknow.org/posts/515284
http://www.gotoknow.org/posts/516114

โรงเรียนบ้านหนองผือ

เตรียมการรองรับกิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยการปรับระบบข้อมูลและแหล่งเรียนรู้

http://www.gotoknow.org/posts/517047
http://www.gotoknow.org/posts/517704
http://www.gotoknow.org/posts/517944

อย่ามายุ่งมายุบให้ย่อยยับ

อย่ามาจับโยนทิ้งขึ้นหิ้งไหน

อย่ามาคุ้ยมาควบรวมกับใคร

อย่าผลักไสหันมาสนคนชั้นครู

http://www.gotoknow.org/posts/519279

 
เรียนรู้สร้างสรรค์ในบ้านพอเพียง
รายการโทรทํศน์ครู เตรียมถ่ายทำ
การเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง
ที่โรงเรียนบ้านหนองผือ...เร็วๆนี้.....

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/536558

จดหมายถึงลูก

http://www.gotoknow.org/posts/537516

เล่นตามรอยพระยุคลบาท

http://www.gotoknow.org/posts/538558

ประกันคุณภาพภายใน ใส่ใจในรายละเอียด

http://www.gotoknow.org/posts/538755

รักและสงสารแมว

รูปแบบของการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
๑.การจัดการด้านพฤติกรรมผู้บริหาร
๒.การปรับเปลี่ยนด้านวิสัียทัศน์
๓.การจัดการด้านวัฒนธรรมองค์กร
๔.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๕.การประกันความสำเร็จของการบริหารจัดการ

http://www.gotoknow.org/posts/542215

สนุกครื้นเครง บทเพลงพื้นบ้าน

http://www.gotoknow.org/posts/542298

ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน

เรียนรู้ปัญหา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สร้างศรัทธา...จากสิ่งเล็กๆ

ป่าไม้ในโรงเรียน ผืนป่าแห่งสุดท้าย
บ้านหลังเล็ก..ที่เราภูมิใจ

ชุดกลองยาวบ้านหนองผือ๒๕๕๖

กิจกรรมการนวดข้าว ๒๕๕๖
สวนสมุนไพรในโรงเรียนบ้านหนองผือ
โครงงานแปลงผักปลอดสารพิษ
ประกันคุณภาพภายใน
ดูได้ที่..แผนกลยุทธิ์(แผนพัฒนา)
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนงานวิชาการ งาน/โครงการฯ
เอกสารประเมินผลงาน/รายงาน
ระบบการนิเทศภายใน
แผนการจัดการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้/สิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์/รายงานประจำปี
ทำทุกวัน...ทำทุกคน
ดรีมทีมแม่ไม้มวยไทย
แกนนำของโรงเรียน
เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านหนองผือ
(Facebook Bannongphue school)
เว๊บไซต์ สพฐ.www.obec.go.th

เว๊บไซต์ DLTV

เว๊บไซต์
เศรษฐกิจพอเพียง
sufficiencyeconomy

                               โรงเรียนบ้านหนองผือ

           ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย  ใส่ใจผลสัมฤทธิ์  พัฒนาทักษะชีวิตด้วยสิ่งแวดล้อม

                             โทร.๐๘๑ -๘๙๙๕๔๘๙ www.bannongphue.com

                                จัดการความรู้และเรื่องเล่าเร้าพลังในโรงเรียนเล็ก ที่                                       www.gotoKnow.org